FAQs Complain Problems

आ.व. ०७३।०७४ का लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण

 

ललितपुर उप–महानगरपालिका कार्यालय
सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण
आर्थिक वर्षः २०७३।०७४

विवरण जेष्‍ठ नागरिक    (दलित) जेष्‍ठ नागरिक    (अन्य) एकल महिला विधवा एकल महिला पूर्ण अपाङ्गता भएको व्यक्ति आशिंक अपाङ्गता भएको व्यक्ति लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती बाल संरक्षण अनुदान   कुल
  पु जम्मा पु जम्मा     पु जम्मा पु जम्मा पु जम्मा बालक बालिका जम्मा  
नयां परिचय पत्र वितरण संख्या ३३२ ३४४ ६७६ २० ३३३ १० १५ २५ ३५ ३५ ७०       १३ १० २३ ११५५
यसआ.वमा परिचय पत्र नविकरण गरेकाको संख्या ३० २८ ५८ २४२८ २१२३ ४५५१ ३७ ३९६९ ७७ ९१ १६८ ४९ ६८ ११७ ११ २० १२ १५ २७ ८९४७
जम्मा संख्या     ६६     ५२२७ ५७ ४३०२     १९३     १८७     २०     ५० १०१०२
लगत कट्टा                                          
(क) मृत्यु १०१ १०५ २०६   ४३                     २५३
(ख)बसाईसराई       1                            
(ग) अन्य       ७८ ३८ ११६   ११३                   २३४
      जम्मा         ३२५   १५६                     ४९०
खुद कायम संख्या     ६३ २५८० २३२२ ४९०२ ५७ ४१४६     १९२     १८७     २०     ४५ ९६१२