FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

छात्रवृति सम्बन्धी सूचना।

२०८०/०२/०४

पशु सेवा शाखाको सूचना!

२०८०/०२/०३

सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना!

२०८०-१-२८

सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना!

२०८०/०१/२८

वडास्तरीय तथा नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरुको आर्थिक वर्ष ०७९्०८० को दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण।

२०८०/०१/२७

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना विवरणः

२०७९ माघ १ गते देखि २०७९ चैत्र मसान्त सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु।

२०८०/०१/२५

Pages