FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन: २०७१/०८/१५ गते दिनको १२:०० बजे भित्र
बोलपत्र खोलिने दिन: २०७१/०८/१५ गते दिनको २:०० बजे


प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७१/०७/२६
बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन: २०७१/०८/१० गते दिनको १२:०० बजे भित्र


प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७१/०७/२५
बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन: २०७१/०८/०९ गते दिनको १२:०० बजे भित्र


Pages