FAQs Complain Problems

आ.व. ०७२।०७३ का लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण

 

अनुसुची ११
दफा १७ को उपदफा (२) संग सम्वन्धित)
ललितपुर उप–महानगरपालिका कार्यालय
आर्थिक वर्षः २०७२।०७३

विवरण जेष्‍ठ नागरिक    (दलित) जेष्‍ठ नागरिक    (अन्य) एकल महिला विधवा एकल महिला पूर्ण अपाङ्गता भएको व्यक्ति आशिंक अपाङ्गता भएको व्यक्ति लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती बाल संरक्षण अनुदान   कुल
  पु जम्मा पु जम्मा     पु जम्मा पु जम्मा पु जम्मा बालक बालिका जम्मा  
नयां परिचय पत्र वितरण संख्या २४७ २१६ ४६३ २२० १५ २४ १२ १४ २६       ७५२
यसआ.वमा परिचय पत्र नविकरण गरेकाको संख्या २८ २५ ५३ २३७९ १९७८ ४३५७ २८ ३७८९ ६२ ८७ १४९ ४५ ४८ ९३ १२ २१ १९ २४ ४३ ८५३३
जम्मा संख्या ३१ २९ ६० २६२६ २१९४ ४८२० ३७ ४००९ ७१ १०२ १७३ ५७ ६२ ११९ १२ २१ २० २६ ४६ ९२८५
लगत कट्टा                                          
(क) मृत्यु   ५५ ६९ १२४   १९                   १४५
(ख)बसाईसराई                                
(ग) अन्य   ६४ ७९ १४३   २१       ११ १९ १९१
      जम्मा     १२० १४९ २६९ ४० ११ १९ ३३८
खुद कायम संख्या ३१ २९ ५८ २५०६ २०४५ ४५५१ ३७ ३९६९ ७० ९८ १६८ ५६ ६१ ११७ ११ २० १२ १५ २७ ८९४७