FAQs Complain Problems

निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिनको लागि चाहिने आवश्यक कागजातहरु

१. नक्शा पासको फोटोकपी - १ प्रति 

२. पास पुर्जिको फोटोकपी - १ प्रति 

३.डीजाईनरको सिफारिस पत्र - १ प्रति 

४. डीजाईनरको ईजाजत पत्र - १ प्रति 

५. निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र - २ प्रति

६. मालपोत तिरेको रसिद फोटोकपी - १ प्रति  

७. घरको फोटो - २ प्रति 

८. व्यक्तिगत फोटो - २ प्रति (नक्शा वाला र जग्गा धनी )