FAQs Complain Problems

अंग्रेजीमा आय विवरण तयार पर्नु परेमा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु

१. प्रमाणित गर्नु पर्ने आम्दानीको प्रतिलिपि,

२. नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि तथा नाता प्रमाणितको प्रतिलिपि,

३. यस न.पा.मा घर/जग्गा भए घर/जग्गा कर तिरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि,

४. विद्यार्थीको हकमा I-20/ Confirmation Letter को प्रतिलिपि र सक्कल कपी पेश गर्नु पर्नेछ |