FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ कार्यन्वयन सम्बन्धमा |(श्री कानुन महाशाखा, श्री शहरी विकास महाशाखा, श्री नक्शा शाखा)

२०७७/६/६

लेखा परिक्षक सिफारिस सम्बन्धी सूचना

२०७७/६/५

सुचीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना

२०७७/६/२

प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन परिक्षण (IEE) प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

२०७७/५/३१

सेवा करार लिने सहायक प्राविधिकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना |

२०७७/६/२

पेट्रोल पम्प हटाउने सम्बन्धमा | (श्री मञ्जुश्री पेट्रो सेन्टर)

२०७७/६/२

Pages